യാത്രയായ് സൂര്യാങ്കുരം, ഏകയായ് നീലാംബരം

ഉച്ചകഴിഞ്ഞൊരു നേരം അഞ്ജലിയും അഖിലും ഒരു നീണ്ട... more